تیزر تبلیغاتی

آخرین اخبار

مصاحبه جناب آقای رضوی با شبکه 4 صدا و سیما و ارائه گزارشی تفضیلی از تولید قارچ در ایران و مسائل فنی تولید


پرورش قارچ در منزل با استفاده از کمپوست بلوک پاستوریزه و بذر خورده آریا

شرکت آریا تنها در خاور میانه ششمین در جهان


صنعت تولید قارچ در کشور ایران سابقه چندانی ندارد و حدوداً به سه دهه گذشته بر میگردد.


واحد تولید قارچ خوراکی
این شرکت در سال 1370 تاسیس گردید . ظرفیت اسمی تولید قارچ در شرکت مهرچین یکصد و پنجاه تن در سال بود که در شروع بهره برداری توانست


مصاحبه جناب آقای رضوی با شبکه 4 صدا و سیما و ارائه گزارشی تفضیلی از تولید قارچ در ایران و مسائل فنی تولید


پرورش قارچ در منزل با استفاده از کمپوست بلوک پاستوریزه و بذر خورده آریا

شرکت آریا تنها در خاور میانه ششمین در جهان


صنعت تولید قارچ در کشور ایران سابقه چندانی ندارد و حدوداً به سه دهه گذشته بر میگردد.


واحد تولید قارچ خوراکی
این شرکت در سال 1370 تاسیس گردید . ظرفیت اسمی تولید قارچ در شرکت مهرچین یکصد و پنجاه تن در سال بود که در شروع بهره برداری توانست


مصاحبه جناب آقای رضوی با شبکه 4 صدا و سیما و ارائه گزارشی تفضیلی از تولید قارچ در ایران و مسائل فنی تولید


پرورش قارچ در منزل با استفاده از کمپوست بلوک پاستوریزه و بذر خورده آریا

شرکت آریا تنها در خاور میانه ششمین در جهان


صنعت تولید قارچ در کشور ایران سابقه چندانی ندارد و حدوداً به سه دهه گذشته بر میگردد.


واحد تولید قارچ خوراکی
این شرکت در سال 1370 تاسیس گردید . ظرفیت اسمی تولید قارچ در شرکت مهرچین یکصد و پنجاه تن در سال بود که در شروع بهره برداری توانست


مصاحبه جناب آقای رضوی با شبکه 4 صدا و سیما و ارائه گزارشی تفضیلی از تولید قارچ در ایران و مسائل فنی تولید


پرورش قارچ در منزل با استفاده از کمپوست بلوک پاستوریزه و بذر خورده آریا

شرکت آریا تنها در خاور میانه ششمین در جهان


صنعت تولید قارچ در کشور ایران سابقه چندانی ندارد و حدوداً به سه دهه گذشته بر میگردد.


واحد تولید قارچ خوراکی
این شرکت در سال 1370 تاسیس گردید . ظرفیت اسمی تولید قارچ در شرکت مهرچین یکصد و پنجاه تن در سال بود که در شروع بهره برداری توانست


مصاحبه جناب آقای رضوی با شبکه 4 صدا و سیما و ارائه گزارشی تفضیلی از تولید قارچ در ایران و مسائل فنی تولید


پرورش قارچ در منزل با استفاده از کمپوست بلوک پاستوریزه و بذر خورده آریا

شرکت آریا تنها در خاور میانه ششمین در جهان


صنعت تولید قارچ در کشور ایران سابقه چندانی ندارد و حدوداً به سه دهه گذشته بر میگردد.


واحد تولید قارچ خوراکی
این شرکت در سال 1370 تاسیس گردید . ظرفیت اسمی تولید قارچ در شرکت مهرچین یکصد و پنجاه تن در سال بود که در شروع بهره برداری توانست


مصاحبه جناب آقای رضوی با شبکه 4 صدا و سیما و ارائه گزارشی تفضیلی از تولید قارچ در ایران و مسائل فنی تولید


پرورش قارچ در منزل با استفاده از کمپوست بلوک پاستوریزه و بذر خورده آریا

شرکت آریا تنها در خاور میانه ششمین در جهان


صنعت تولید قارچ در کشور ایران سابقه چندانی ندارد و حدوداً به سه دهه گذشته بر میگردد.


واحد تولید قارچ خوراکی
این شرکت در سال 1370 تاسیس گردید . ظرفیت اسمی تولید قارچ در شرکت مهرچین یکصد و پنجاه تن در سال بود که در شروع بهره برداری توانست


مصاحبه جناب آقای رضوی با شبکه 4 صدا و سیما و ارائه گزارشی تفضیلی از تولید قارچ در ایران و مسائل فنی تولید


پرورش قارچ در منزل با استفاده از کمپوست بلوک پاستوریزه و بذر خورده آریا

شرکت آریا تنها در خاور میانه ششمین در جهان


صنعت تولید قارچ در کشور ایران سابقه چندانی ندارد و حدوداً به سه دهه گذشته بر میگردد.


واحد تولید قارچ خوراکی
این شرکت در سال 1370 تاسیس گردید . ظرفیت اسمی تولید قارچ در شرکت مهرچین یکصد و پنجاه تن در سال بود که در شروع بهره برداری توانست


مصاحبه جناب آقای رضوی با شبکه 4 صدا و سیما و ارائه گزارشی تفضیلی از تولید قارچ در ایران و مسائل فنی تولید


پرورش قارچ در منزل با استفاده از کمپوست بلوک پاستوریزه و بذر خورده آریا

شرکت آریا تنها در خاور میانه ششمین در جهان


صنعت تولید قارچ در کشور ایران سابقه چندانی ندارد و حدوداً به سه دهه گذشته بر میگردد.


واحد تولید قارچ خوراکی
این شرکت در سال 1370 تاسیس گردید . ظرفیت اسمی تولید قارچ در شرکت مهرچین یکصد و پنجاه تن در سال بود که در شروع بهره برداری توانست


مصاحبه جناب آقای رضوی با شبکه 4 صدا و سیما و ارائه گزارشی تفضیلی از تولید قارچ در ایران و مسائل فنی تولید


پرورش قارچ در منزل با استفاده از کمپوست بلوک پاستوریزه و بذر خورده آریا

شرکت آریا تنها در خاور میانه ششمین در جهان


صنعت تولید قارچ در کشور ایران سابقه چندانی ندارد و حدوداً به سه دهه گذشته بر میگردد.


واحد تولید قارچ خوراکی
این شرکت در سال 1370 تاسیس گردید . ظرفیت اسمی تولید قارچ در شرکت مهرچین یکصد و پنجاه تن در سال بود که در شروع بهره برداری توانست


مصاحبه جناب آقای رضوی با شبکه 4 صدا و سیما و ارائه گزارشی تفضیلی از تولید قارچ در ایران و مسائل فنی تولید


پرورش قارچ در منزل با استفاده از کمپوست بلوک پاستوریزه و بذر خورده آریا

شرکت آریا تنها در خاور میانه ششمین در جهان


صنعت تولید قارچ در کشور ایران سابقه چندانی ندارد و حدوداً به سه دهه گذشته بر میگردد.


واحد تولید قارچ خوراکی
این شرکت در سال 1370 تاسیس گردید . ظرفیت اسمی تولید قارچ در شرکت مهرچین یکصد و پنجاه تن در سال بود که در شروع بهره برداری توانست


مصاحبه جناب آقای رضوی با شبکه 4 صدا و سیما و ارائه گزارشی تفضیلی از تولید قارچ در ایران و مسائل فنی تولید


پرورش قارچ در منزل با استفاده از کمپوست بلوک پاستوریزه و بذر خورده آریا

شرکت آریا تنها در خاور میانه ششمین در جهان


صنعت تولید قارچ در کشور ایران سابقه چندانی ندارد و حدوداً به سه دهه گذشته بر میگردد.


واحد تولید قارچ خوراکی
این شرکت در سال 1370 تاسیس گردید . ظرفیت اسمی تولید قارچ در شرکت مهرچین یکصد و پنجاه تن در سال بود که در شروع بهره برداری توانست


مصاحبه جناب آقای رضوی با شبکه 4 صدا و سیما و ارائه گزارشی تفضیلی از تولید قارچ در ایران و مسائل فنی تولید


پرورش قارچ در منزل با استفاده از کمپوست بلوک پاستوریزه و بذر خورده آریا

شرکت آریا تنها در خاور میانه ششمین در جهان


صنعت تولید قارچ در کشور ایران سابقه چندانی ندارد و حدوداً به سه دهه گذشته بر میگردد.


واحد تولید قارچ خوراکی
این شرکت در سال 1370 تاسیس گردید . ظرفیت اسمی تولید قارچ در شرکت مهرچین یکصد و پنجاه تن در سال بود که در شروع بهره برداری توانست


مصاحبه جناب آقای رضوی با شبکه 4 صدا و سیما و ارائه گزارشی تفضیلی از تولید قارچ در ایران و مسائل فنی تولید


پرورش قارچ در منزل با استفاده از کمپوست بلوک پاستوریزه و بذر خورده آریا

شرکت آریا تنها در خاور میانه ششمین در جهان


صنعت تولید قارچ در کشور ایران سابقه چندانی ندارد و حدوداً به سه دهه گذشته بر میگردد.


واحد تولید قارچ خوراکی
این شرکت در سال 1370 تاسیس گردید . ظرفیت اسمی تولید قارچ در شرکت مهرچین یکصد و پنجاه تن در سال بود که در شروع بهره برداری توانست


مصاحبه جناب آقای رضوی با شبکه 4 صدا و سیما و ارائه گزارشی تفضیلی از تولید قارچ در ایران و مسائل فنی تولید


پرورش قارچ در منزل با استفاده از کمپوست بلوک پاستوریزه و بذر خورده آریا

شرکت آریا تنها در خاور میانه ششمین در جهان


صنعت تولید قارچ در کشور ایران سابقه چندانی ندارد و حدوداً به سه دهه گذشته بر میگردد.


واحد تولید قارچ خوراکی
این شرکت در سال 1370 تاسیس گردید . ظرفیت اسمی تولید قارچ در شرکت مهرچین یکصد و پنجاه تن در سال بود که در شروع بهره برداری توانست


مصاحبه جناب آقای رضوی با شبکه 4 صدا و سیما و ارائه گزارشی تفضیلی از تولید قارچ در ایران و مسائل فنی تولید


پرورش قارچ در منزل با استفاده از کمپوست بلوک پاستوریزه و بذر خورده آریا

شرکت آریا تنها در خاور میانه ششمین در جهان


صنعت تولید قارچ در کشور ایران سابقه چندانی ندارد و حدوداً به سه دهه گذشته بر میگردد.


واحد تولید قارچ خوراکی
این شرکت در سال 1370 تاسیس گردید . ظرفیت اسمی تولید قارچ در شرکت مهرچین یکصد و پنجاه تن در سال بود که در شروع بهره برداری توانست


مصاحبه جناب آقای رضوی با شبکه 4 صدا و سیما و ارائه گزارشی تفضیلی از تولید قارچ در ایران و مسائل فنی تولید


پرورش قارچ در منزل با استفاده از کمپوست بلوک پاستوریزه و بذر خورده آریا

شرکت آریا تنها در خاور میانه ششمین در جهان


صنعت تولید قارچ در کشور ایران سابقه چندانی ندارد و حدوداً به سه دهه گذشته بر میگردد.


واحد تولید قارچ خوراکی
این شرکت در سال 1370 تاسیس گردید . ظرفیت اسمی تولید قارچ در شرکت مهرچین یکصد و پنجاه تن در سال بود که در شروع بهره برداری توانست


محیط داخلی و خارجی کشت و صنعت آریا

شرکت آریا رویش

مصاحبه جناب آقای رضوی با شبکه 4 صدا و سیما

 

 

 

مصرف قارچ براي تقويت سيستم ايمني بدن و مقابله با سرطان مفيد است

چند تن از دانشمندان ضمن برشمردن مزاياي قارچ‌ها براي سلامتي ، خاطرنشان كردند كه اين ماده خوراكي حاوي آنتي اكسيدانها، سلنيم، ريبوفلاوين و ساير مواد مفيد و سالم است كه مي‌توانند از سيستم ايمني بدن حفاظت كرده و با سرطان مقابله كنند.

دكتر لانا زيوانوويك، پژوهشگر دپارتمان فناوري و علوم تغذيه در دانشگاه تنس اظهار داشت: قارچ‌ها حاوي مقادير زيادي بتاگلوكان هستند، تركيباتي كه كمك مي‌كنند سلولهاي سيستم ايمني بدن در وضعيت هوشيار و آماده قرار گرفته و در نتيجه در برابر بيماري تجهيز باشند.

هم چنين دكتر شيوآن چن، رييس مركز تحقيقات جراحي در انستيتو پژوهشي بكمن در كاليفرنيا متذكر شد كه قارچ‌ها غني از مواد ضد سرطان هستند.

وي گفت: آزمايشات نشان داده است كه سلولهاي قارچ مكانيسم‌هايي دارند كه مي‌توانند سلولهاي سرطاني سينه و پروستات را نابود كنند.

وي حتي از تحقيقات و پيگيري‌هاي خود در آزمايشات كلينيكي در اين زمينه خبر داد كه بودجه آن از سوي شوراي انستيتو قارچ تامين شده و نتايج آن ظرف يك سال منتشر خواهد شد.

وي در ادامه تصريح كرد كه تاكنون تيم تحقيقاتي‌اش كشف كرده‌اند: قارچ حاوي نوعي آنتي اكسيدان موسوم به ارگوتيونين است كه اين آنتي اكسيدان در حمايت ايمن و حفاظت از چشم‌ها، پوست، كبد، كليه‌ها و مغز اسخوان نقش قابل توجهي دارد.

از سوي ديگر، دكتر جوي دوبوست نيز ضمن ارائه نتايج مطالعات خود در اين نشست سالانه اظهار كرد كه بر اساس بررسي‌هاي وي شرايط رشد پرفشار مي‌تواند كمك كند كه قارچ‌ها مقدار بيشتري آنتي اكسيدان توليد كنند.

اين دانشمندان در حين سخنراني‌هاي خود همچنين تاكيد كردند كه قارچ‌ها حاوي مقادير قابل توجهي سلنيم، ويتامين D و پتاسيم هستند. به علاوه دكتر روبرت بيلمن از دپارتمان علوم غذايي دانشگاه ايالتي پنسيلوانيا خاطرنشان كرد كه قارچ‌هاي ريز سفيد حاوي مقدار بيشتري پروتئين، پتاسيم، مس و سلنيم هستند.

پژوهشگران مي‌گويند؛ مصرف قارچ‌ها مي‌تواند به كاهش اندازه تومورهاي سرطاني كمك كند. هم چنين قارچ داراي موادي است كه به سيستم ايمني بدن در بيرون راندن سلولهاي ناسالم و غيرطبيعي كه عامل بروز بيماري هستند، ياري مي‌دهد. هم چنين نوعي ماده موسوم به پسيلوسيبين كه ابتدا عصاره‌اي از نوع خاصي قارچ پسي كدليك است، براي سردردهاي ميگرني مفيد است.

قارچ استخوان‌ها را تقويت كرده و خستگي را رفع مي‌كند. اين ماده غذايي هم چنين مي‌تواند كمبود ويتامين D را جبران كند.

هم چنين قارچ حاوي ماده‌اي به نام بيوتن است كه وظيفه اين ماده در سوخت و ساز بدن اين است كه انرژي را آماده نگه دارد.

توصيه مي‌شود كه معمولا قارچ را فقط به صورت پخته مصرف كنيد چون قارچ‌ها آلوده به موادي هستند كه فقط در اثر پختن از بين مي‌روند، اما قارچ‌هايي را كه در واحدهاي صنعتي توليد مي‌شوند مي‌توان بدون هيچ مشكلي پس از تميز كردن، استفاده كرد.

مجتمع کشت و صنعت آریا و مجتمع کشت و صنعت مهرچین

 

Aria Rooyesh Company

Tehran، Iran

For many years Arya Rooiesh is one of the most modern mushroom growing companies in Iran. They also produce compost for their own farm. A couple of years ago they to make compost professional way. They bought some property and built a composting yard which produces Phase 1 and Phase 2 compost on a large scale.

The facility consists out of 11 phase 1 bunkers and 14 Phase 2 tunnels. The capacity of each is 150 tons of Phase 1 input. The total production is about 1500 tons of Phase 2 compost per Week. Arya Rooiesh is at the moment the biggest Phase 2 compost producer in the Middle East.

The Phase 1 bunkers are filled by means of an overhead filling system. The tun-nels are filled with a filling cassette and emptied via a tunnel winch. In the emp-tying hall is a central conveyor which brings the compost 2 blocking machines. The advantages of 2 blocking machines are mainly a higher capacity and it is much more easier to work with 2 separate spawn types at the same time.

“I choose to buy from the Christiaens Group because they are the biggest in the world and have the best technology. I only want to buy the best equipment and I don t want to experience with local manufactured machines.” Says mr. Razavi، owner of the company.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۱۲:۴۲
 
تیزر تبلیغاتی

 
گالری تصاویر
marqueemarqueemarqueemarqueemarqueemarqueemarqueemarqueemarqueemarqueemarqueemarqueemarqueemarqueemarquee